EASO 2022 in Tokyo [7th East Asian Symposium on Otology]

Organizing Committee

Board Members

 • Sang Won Yeo, Korea
 • Seung Ha Oh, Korea
 • Yang-Sun Cho, Korea
 • Tien-Chen Liu, Taiwan
 • An Suey Shiao, Taiwan
 • Hao Wu, China
 • Shiming Yang, China
 • Michael Tong, Hong Kong
 • Willis Tsang, Hong Kong
 • Ken Kitamura, Japan
 • Hiromi Kojima, Japan

Organizing Committee

President

 • Hiromi Kojima

General Secretary

 • Yutaka Yamamoto

Members

 • Masanori Shiwa
 • Yuika Sakurai
 • Kazuhisa Yamamoto

Local Advisory Committee

 • Yukiko Iino
 • Juichi Ito
 • Seiji Kakehata
 • Ken Kitamura
 • Hiroshi Moriyama
 • Shingo Murakami
 • Takashi Nakagawa
 • Kaoru Ogawa
 • Masafumi Sakagami
 • Sugata Takahashi
 • Tetsuya Tono
 • Tatsuya Yamasoba

*List in alphabetical order

Local Organizing Committee

 • Katsumi Doi
 • Yasuaki Harabuchi
 • Hiroshi Hidaka
 • Ken Ito
 • Satoshi Iwasaki
 • Shinichi Iwasaki
 • Sho Kanzaki
 • Yukio Katori
 • Hitome Kobayashi
 • Manabu Komori
 • Yumi Ohta
 • Taeko Okuno
 • Koichi Omori
 • Michihiko Sone
 • Mitsuya Suzuki
 • Kuniyuki Takahashi
 • Noriaki Takeda
 • Shin-ichi Usami
 • Norio Yamamoto
 • Hiroshi Yamashita
 • Naohiro Yoshida

*List in alphabetical order

International Advisory Committee

 • Sung Won Chae, Korea
 • Wai Tsz Chang, Hong Kong
 • Horace Cheng, Hong Kong
 • Jae Young Choi, Korea
 • Yun-Hoon Choung, Korea
 • Shinichi Haginomori, Japan
 • Naohito Hato, Japan
 • Sung Hwa Hong, Korea
 • Chung-Feng Hwang, Taiwan
 • Tetsuo Ikezono, Japan
 • Tadashi Kitahara, Japan
 • Ja Won Koo, Korea
 • Hung-Chin Lin, Taiwan
 • Chiader Lin, Taiwan
 • Takeshi Oshima, Japan
 • Shi-Nae Park, Korea
 • Lockman Saim, Malaysia
 • Yutaka Takumi, Japan
 • Yasuhiro Tanaka, Japan
 • Takeshi Tsutsumi, Japan
 • Chih-Hung Wang, Taiwan
 • Chen-Chi Wu, Taiwan

*List in alphabetical order

Supporters' Organization

PAGE TOP

Copyright © EASO 2022. All Rights Riserved.